Kontakt oss

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

+47 23 08 13 39  /  stl@trooglivssyn.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) mål er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, og arbeide for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Medlemmer:

 

BAHÁ’Í-SAMFUNNET I NORGE

22 55 95 85 /  nsanor@bahai.no / www.bahai.no

Bahá’í-samfunnet i Norge ble stiftet i 1970. Bahá’í-troen kom til Norge i 1929. Bahá’í-samfunnet i Norge har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

DEN KATOLSKE KIRKE V/ OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

23 21 95 00 / okb@katolsk.no / www.katolsk.no

Den romersk-katolske kirke er Norges eldste kirke, men er i dag også preget av å være en migrasjonskirke der mange av medlemmene har bakgrunn fra et annet land. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre bispedømmer, Oslo katolske bispedømme (OKB) betjener ca. 85% av katolikkene i Norge og dekker landets 13 sørligste fylker. OKB har ved vært medlem i STL siden 2002.

DEN NORSKE KIRKE V/ MELLOMKIRKELIG RÅD

23 08 12 00 / post.kirkeradet@kirken.no / www.kirken.no

1. januar 2017 ble Den norske kirke et eget rettssubjekt. Siden reformasjonen i Danmark-Norge i 1537 hadde Norge en statskirke. I Norges Grunnlov fra 1814 heter det at luthersk tro skal være statens offisielle religion. Den norske kirke har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

DET MOSAISKE TROSSAMFUND

23 20 57 50 / adm@dmt.oslo.no / www.dmt.oslo.no

Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i ble etablert i Norge i 1892. DMT har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

GURDWARA SRI NANAK DEV JI (SIKHISME)

22 64 52 72 / post@oslogw.no / www.sikher.no

Gurduara Sri Nanak Dev Ji ble stiftet i 1983. De første sikhene kom til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Gurdwaren på Alnabru ble åpnet i 1983, og ble Norges første sikhtempel. Gurduara Sri Nanak Dev Ji har vært medlem i STL siden 2002.

HOLISTISK FORBUND

22 17 31 00 / sekretaer@holisme.no / www.holistisk-forbund.no

Holistisk Forbund ble etablert i 2001, tidligere Alternativt Nettverk etablert i 1995. Holistisk Forbund har ved Alternativt Nettverk vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

HUMAN-ETISK FORBUND

23 15 60 00 / human@human.no / www.human.no

Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 og har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE

98 02 29 27 / post@nasjonaltraad.no / www.mormonnytt.no

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble stiftet i 1988. Allerede i 1851 kom de første misjonærene til Norge. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har vært medlem i STL siden 2003.

KRISTENSAMFUNNET

93 03 87 96 / 90 10 49 37 / post.kio@kristensamfunnet.no / www.kristensamfunnet.no

Kristensamfunnet ble stiftet i Norge i 1927, ved sin første prest Christian Smit. Kristensamfunnet har vært medlem i STL siden 2008, tatt opp som observatørmedlem i 2005.

NORGES HINDU KULTUR SENTER

22 25 13 01 / norgeshindu@gmail.com / www.norgeshindu.com

Norges Hindu Kultur Senter ble stiftet i 1993 og har vært medlem i STL siden 2011, tatt opp som observatørmedlem i 2009.

NORGES KRISTNE RÅD

23 08 13 00 / post@norkr.no / www.norgeskristnerad.no

Norges Kristne Råd (NKR) ble opprettet i 1992. I 2006 slo NKR seg sammen med Norges Frikirkeråd, opprettet i 1902. NKR har ved Norges Frikirkeråd vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

SANATAN MANDIR SABHA NORWAY (HINDUISME)

31 28 03 13 / smandirs@gmail.com / www.mandir.no

Sanatan Mandir Sabha ble stiftet i 1988 og har vært medlem i STL siden 2001.

AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT NORGE (OBSERVATØR)

95 46 63 83 / info@ahmadiyya.no / www.ahmadiyya.no

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge ble stiftet i 1974, de første norske ahmadiyyaene kan spores tilbake til 1920-tallet. Ahmadiyya ble tatt opp som observatør i STL på årsmøtet i februar 2018.

MUSLIMSK DIALOGNETTVERK NORGE (OBSERVATØR)

91 31 25 87 / senaid.kobilica@gmail.com

Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) ble opprettet i oktober 2017 som en paraplyorganisasjon med dialog som et sentralt formål.  Medlemmene i MDN har lang fartstid og erfaring fra dialogfeltet, forut for paraplyorganisasjonens etablering. MDN ble tatt opp som observatør i STL på årsmøtet i februar 2018.